Programy biurowe

Plan pozwala wykonanie rocznego planu zamiarów dowolnie wybranego roku (w zakresie lat 1999 – 2050 – ograniczenie programowe), w którym użytkownik ma możliwość w sposób dowolny wprowadzać dane dla poszczególnych dni w każdym miesiącu. W współzależności od kategorii (rangi) ujętych treści poszczególne dni mogą być oznakowane dowolnie wybranymi przez użytkownika kolorami.
Podgląd zawartych w poszczególnych dniach treści jest możliwy z chwilą ustawienia kursora myszy na wybranym dniu. Zapis danych dla poszczególnych lat odbywa się w sposób automatyczny z chwilą zakończenia pracy z programem. Wówczas tworzony jest każdorazowo plik, którego nazwa składa się z wyrazu „rok” i cyfr składających się na stosowny rok oraz dodatkowo rozszerzenia.DB.
Z chwilą uaktywnienia (klik) pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna skryptu, która w zasadzie składa się z ułożonych poziomo kolejnych miesięcy aktualnego roku. Poszczególne dni miesięcy są przedstawione w postaci opisanych liczbami prostokątów. Nazwy miesięcy zgrupowane są w kolumnie pierwszej licząc od lewej; pierwsze litery poszczególnych dni tygodni są ujęte w pierwszym od góry wierszu o podobnym (co opisy miesięcy) tle.
Opisy kolumn oraz dni z danymi tekstowymi są oznakowane różnymi kolorami. Kolory te w metodę dowolny wybierał użytkownik w poprzednim seansie pracy z programem „Plan” i takie zostały zapisane.
W górnej części planszy głównej widoczne są rozwijane opcje Menu głównego (Edycja, Szukanie, Kolory itd). Wszelkie opcje Menu głównego są zdublowane przez indywidualne odpowiedniki w Menu podręcznym, uruchamianym kliknięciem prawego klawisza myszy. Natomiast w ogromnej liczbie przypadków wykorzystywane w procesie naboru i edycji danych funkcje są zestawione w postaci przycisków na panelu poniżej Menu.
Do dokonywania przekształceń w istniejącej podstawie (planie) służy głównie opcja „Edycja” i jej rozwijane części składowe, które pozwalają adekwatnie na: aktualizację zawartych w określonym dniu treści, import treści, zapis treści w dowolnie wybranym pliku, zapis dokonanych w polu edycyjnym przeróbek i zamknięcie okna. A poza tym: kopiowanie informacji wybranego okna, wycinania i wklejania tekstu, a dodatkowo jego niszczenie.
Niezależnie od automatycznego zapisu danych w bazie obowiązującego roku i konfiguracji programu z chwilą końca pracy „Intencja” oferuje możliwość zapisu do pliku HTML całej bazy oraz dodatkowo wszystkich
treści z wyszukiwaną frazą.

Producent: Andrzej Mulawa
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Licencja: shareware
System: Windows

Poligota

Program Poliglota wykorzystywany jest do utrwalania edukacji (edukacji) możliwością wielokrotnego
powtarzania zachomikowanych w bazie (plikach z odpowiednimi danymi) treści.
Danymi w bazie mogą być pliki graficzne JPG, treść, a dodatkowo pliki dźwiękowe MP3 lub WAV. Mogą one w poszczególnych sekwencjach nauczania (lekcji) występować pojedyńczo lub wszystkie razem, potęgując efekty przyswajania edukacji poprzez użytkownika z racji jednoczesnego oddziaływania na jego receptory wzroku i słuchu.
Z racji posiadania opcji powtarzania partii materiału w dowolnie ustawianym poprzez użytkownika czasie, program szczególnie może być użyteczny w procesie nauczania języków obcych.
Oprócz nauki języków obcych program ma możliwość być szeroko zastosowany w całym procesie dydaktycznym bowiem oferuje powstawanie dowolnej ilości baz (plików z danymi) z nieograniczoną ilością rekordów.
Czas prezentacji na ekranie sekwencj (materiału poszczególnych rekordów z bazy) ustala w sposób dowolny użytkownik programu; w wypadku, gdy do danego obrazu dołączony jest plik dzwiękowy o czasie trwania dłuższym od czasu ustawionego, wtedy prezentacja danego obrazu zostaje wydłużona do końca trwania sekwencji dzwiękowej.
Opcja powtarzania materiału z całej bazy umożliwia utrwalanie materiału zastępując tradycyjną metodę „wkuwania” na potrzeby różnorakich egzaminów.
Zwłaszcza przydatną w procesie edukacji języków obcych ma możliwość okazać się opcja zmiany kolejności prezentowanego na ekranie materiału. Z jej pomocą nauka słówek, zwrotów i zdań ma możliwość okazać się wielce atrakcyjną i ze znakomitym skutkiem. Zmiana kolejności powtarzania możliwa jest ze 100% pewnością podczas pracy skryptu.
Nowatorskim wyjściem „Poligloty” jest na pewno używanie baz z danymi, zabezpieczonymi przez autora (autorem może być właściwie każdy użytkownik programu) przed ingerencją w ustalone w nich treści. Kolejną płaszczyzną zabezpieczenia danych w bazach jest dostęp do ich
informacji w przypadku przedtem wprowadzonego w programie hasła. Omówione wyżej hasło musi nam udostępnić autor takiej bazy. W świetle powyższego „Poliglota” ma możliwość otworzyć w procesie dydaktycznym nową formę dystrybucji edukacji – dystrybucja nie kompletnych programów ze sztywno określonym materiałem lecz wyłącznie baz (materiału), w które ma możliwość zaopatrywać się dowolny użytkownik „Poligloty”.
Godną podkreślenia właściwością programu jest umiejętność analizy każdego rekordu a dosłownie poszczególnych pól w danym rekordzie. W wyniku tej kwalifikacji autor bazy z danymi może wypełnić wszelkie lub wybrane tylko pola poszczególnych rekordów. Wszelkie lub wyselekcjonowane tylko pola mogą zostać przez autora zakodowane kluczem (hasłem) licencyjnym. Podane wcześniej właściwości „Poligloty” w zakresie obsługi baz danych pozwalają aktualnie na:
– dystrybucję danych nie w postaci kompletnych, nieprostych i kosztownych aplikacji lecz wyłącznie w postaci prostych, chociaż skutecznie zabezpieczonych plików;
– oferowane bazy będą realnie danymi shareware, które mogą zostać zmodyfikowane w wersje specjalistyczne po uzyskaniu właściwego klucza licencyjnego;
– dystrybucja baz i kluczy mogą być zautomatyzowane. Realizacja tego ma możliwość odbywać się na zasadach podobnych do sprzedaży programów Javy albo PHP;
– użytkownik skryptu (wydatek groszowy) może sukcesywnie zaopatrywać się w kolejne partie materiału do edukacji;
– wreszcie, najważniejsza sprawa – każdy użytkownik „Poligloty” ma możliwość być jednocześnie twórcą fachowych baz, w których jego „interesy” będą właściwie zabezpieczone.

Producent: Andrzej Mulawa
Rozmiar pliku: 2.06 MB
Licencja: shareware
System: Windows