Regulamin konkursu 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.Konkurs "Konkurs na zimową stylizację"(zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez shoppingnews.pl (zwanym dalej "Organizatorem"). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Akcji.


§ 2
Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 23.12.2012 do 28.02.2012.


§ 4
Zasady uczestnictwa w Akcji

1. Uczestniczki konkursu udostępniają zimowe stylizacje, wpasowane w temat „Zima mi nie straszna”.
2. Uczestniczki mogą dodawać tylko te zdjęcia stylizacji, na których same się znajdują. Uczestniczka musi mieć prawa do publikacji zdjęcia.
3. Konkurs jest zorganizowany tylko dla zarejestrowanych Użytkowników shoppingnews.pl. Stylizację można dodać po adresem http://shoppingnews.pl/konkurs-na-zimowa-stylizacje. Forman zdjęcia: JPG.
4. Każdy Użytkownik może dodać do konkursu tylko jedno zdjęcie.
5. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje go.


§ 5
Nagrody i wyłonienie zwycięzców

1. Shoppingnews.pl wybierze najlepszą stylizację. Zwycięzca otrzyma kartę podarunkową do sklepu C&A o wartości 300 PLN.
2. Uczestnik, który otrzyma największą ilość głosów od zarejestrowanych Użytkowników shoppingnews.pl  otrzyma kartę podarunkową do sklepu C&A o wartości 100 PLN.
3.
Kartę podarunkową można wykorzystać we wszystkich salonach stacjonarnych marki C&A. Karty nie można wykorzystać w sklepie internetowym.
4. Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu shoppingnews.pl może oddać niezliczoną ilość głosów, ale tylko jeden głos na jednego Uczestnika. (zabronione jest tworzenie kilku kont).


§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w akcji spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
2. Wszelkie reklamacje związane z akcją należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@shoppingnews.pl
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
(b) nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
4. Shoppingnews.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta i zdyskwalifikowania uczestnika, u którego podejrzewa łamanie regulaminu.
4. Shoppingnews.pl zobowiązuje się opublikować listę zwycięzców w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu.
5. Po ogłoszeniu wyniku konkursu, shoppingnews.pl skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez pocztę elektroniczną.

Newsletter

Sklepy